Publisher Rates

Bạn là người ngồi và làm việc nhiều trên máy tính. Bạn yêu thích chia sẻ những đường liên kết cho bạn bè hoặc cộng đồng mạng. Bạn có biết ngoài việc chia sẻ đường liên kết cho cộng đồng mạng như một thói quen, Nay bạn có thể vừa làm điều đó và vừa có thể kiếm thêm thu nhập qua hệ thống của chúng tôi.

Tại sao bạn lên chọn hệ thống của chúng tôi?

Package Description / Country Earnings per 1000 Views
Desktop Mobile / Tablet
United States $3.500000 $3.500000
Canada $3.000000 $3.000000
United Kingdom $3.000000 $3.000000
Vietnam $2.000000 $2.000000
Worldwide Deal(All Countries) $1.500000 $1.500000